Betingelser

Kjøpsbetingelser Proff Parkett as

Generelt.
Betingelsene gjelder for alt salg fra Proff Parkett så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Betingelsene er utarbeidet ihht Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34, og regulerer handel mot privatkunder.

KJØPSBETINGELSER PROFF PARKETT AS.

Generelt.
Betingelsene gjelder for alt salg fra Proff Parkett så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Betingelsene er utarbeidet ihht Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34, og regulerer handel mot privatkunder.

Rette verneting er avtalt mellom kunde og Proff Parkett til å være Kristiansand.

Varer og levering
Alle priser er oppgitt eks. frakt fra leverandør, men inkl. mva med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Vi tar forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon.

Ved kjøp av varer inklusiv montering gjelder dette i området rundt Kristiansand med en reisetid på inntil 45 min med bil, med utgangspunkt i Kristiansand sentrum. Avstander utover dette faktureres på timer og evt overnattingskostnader kommer i tillegg, der det er nødvendig.

Hva er inkludert i prisen ved kjøp av varer inklusiv montering:

-gjelder radius på 45 min rundt Kristiansand.

- 1 befaring av avtalt arbeidssted

- frakt av vare fra lager til monteringsadresse, gjelder 1 leveranse.

- underlag ved flytende montering

- montering

- lim

-  evt fargebehandling

- evt toppstrøk

 - rydding og støvsuging

Andre forhold må avtales spesifikt i hvert enkelt tilfelle, og faktureres deretter.

Oppgitt pris gjelder pr m2.

ALLE OPPGITTE LEVERINGSTIDER ER VEILEDENDE, og kan avvike. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Leveringstid oppgis i antall virkedager, og Proff Parkett har ikke ansvar for eventuelle forsinkelser forårsaket av befrakter eller vår leverandørs lager.

Dersom kunde ønsker å utsette sin levering, kan dette avtales. Dette forutsetter at ordren er 100% betalt. Lagring for kunde blir belastet med lagerleie utover 5 dager etter kjøpsdato. Slik lagring er begrenset til 4 uker. Lagerleie per uke etter første 5 dager er kr 700,- per uke.

Ved levering/frakt til adresse, menes til tilgjengelig gårdsplass på gateadresse. Det er ikke inkludert innbæring til bolig.

Vi forbeholder oss retten til å avvike fra oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil. Vesentlige skrive- eller trykkfeil fra Proff Parketts side kan endres dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Varelevering
Når kunden mottar varen, er kunden ansvarlig for umiddelbart å kontrollere varen for ytre skade. Dersom feil oppdages, må dette noteres på transportselskapets fraktbrev, og underskrives av kunde og sjåfør. Det gis ingen erstatning for skader som ikke merkes av på fraktbrev.

Reklamasjon
Kunden skal undersøke varen ved avhenting, og umiddelbart melde fra til Proff Parkett dersom det er feil eller mangler ved utlevert vare. Ved transportskade på varer, skal dette noteres skriftlig på fraktbrev ved henting eller levering. Skjulte skader på varen skal meldes inn senest etter 48 timer fra mottak av varen. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Proff Parkett har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde fra om dette slik at Proff Parkett kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom feil og mangler ikke meldes fra om straks.

Avhjelp
Proff Parkett skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet iverksette tiltak for å utbedre/reparere feilen. Proff Parkett dekker ikke utgifter som måtte følge av at kunden på eget initiativ iverksetter utbedringstiltak, ut over det som måtte være avtalt med Proff Parkett. Proff Parkett har rett til å besiktige rapporterte feil og mangler. I reklamasjonssaker kan leverandøren sende en servicemann for å vurdere årsak og servicetiltak.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Retur
Dersom kunden ønsker å returnere varer, tas kun hele kartonger i retur, minimum 3 kartonger. Alle returer skal avtales med selger, og varer tas ikke i retur etter 30 dager fra kjøpsdato. Retur uten avtale med selger gir ingen rett til kreditering. Kampanje-/tilbudsvarer og bestillinger fra lager utenfor Norge tas ikke i retur. Pakker skal emballeres og returneres på forsvarlig måte, slik at skade ikke kan oppstå. Ved retur som ikke er grunnet reklamasjon blir det trukket 15% i returomkostninger. Kostnad for returfrakt faller på kunden.

Ekstraordinære forhold
Proff Parkett er kun pliktig til hjelp dersom feil eller mangler ved varen kan påvises. Ved forhold utenfor Proff Parketts kontroll, og som Proff Parkett ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av, har Proff Parkett ikke ansvar, heller ikke for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Proff Parketts side.

Salgspant/Betalingsvilkår
Proff Parkett har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Alle kjøp forutsetter 100% betaling av varen før utlevering. Ingen varer kan sendes ut fra våre leverandørers lager før betaling er fullført. Det er kun bedrifter og offentlige etater som kan søke om å få kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Endring i vilkårene
Proff Parkett forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeure
Er Proff Parkett forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Proff Parkett fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

  Produktkontroll
Kunden må selv kontrollere produktet før montering.

 Det er ingen reklamasjonsrett på produkt med feil, etter at det er montert. Dersom det er levert ut feil vare i forhold til bestilling og denne monteres, frafaller reklamasjonsretten også her.